Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR, IT-TJÄNSTER

Dessa allmänna villkor gäller mellan Kunden och INT Affärsdesign AB (nedan kallat ”Affärsdesign” eller ”Leverantören”) med adress Gjuterigatan 9, 551 18 Jönköping, för den tjänst Kunden har valt. Genom sin beställning av tjänsten accepterar Kunden dessa allmänna villkor.

1 BAKGRUND

1.1 Beställning Leverantörens tjänster sker via hemsidan www.affarsdesign.se eller efter kontakt med Leverantören. Omfattning och villkor för tillhandahållandet av Tjänsten framgår av dessa allmänna villkor med tillhörande orderbekräftelse (nedan även kallat ”Avtalet”).

2 TJÄNSTENS ART OCH OMFATTNING

2.1 Innehållet i tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse och kan, beroende på Kundens val, bestå av en eller flera tjänster som leverantören vid var tid erbjuder (nedan kallat ”Tjänsten”).

2.2 Leverantören åtar sig att tillhandahålla Tjänsten enligt dessa villkor och orderbekräftelsen.

2.3 Ändringar av tjänsten får ske endast efter överenskommelse mellan parterna. Leverantören får dock ensidigt vidta sådana mindre ändringsåtgärder som inte negativt påverkar Kundens utnyttjande av Tjänsten.

3 AVTALSTID

3.1 Avtalet träder i kraft vid den tidpunkt som anges i orderbekräftelsen för Tjänsten (”Startdag”) och gäller därefter tills vidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid, om inte annat särskilt framgår av orderbekräftelsen.

3.2 Om Tjänsteavgiften är löpande anses Kunden även ha sagt upp Avtalet till upphörande om Kunden trots påminnelse inte erlägger avgiften för kommande period.

3.3 Vissa abonnemangstjänster har en fast bindningstid. Detta framgår vid beställningen av tjänsten samt orderbekräftelsen. Sådana avtal ska sägas upp minst tre månader före bindningstidens utgång, annars förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget, med samma uppsägningstid.

3.4 Uppsägning ska ske skriftligen.

4 UTFÖRANDET AV TJÄNSTEN

4.1 Leverantören ska utföra alla delar av Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och enligt de standarder och metoder som leverantören normalt använder för tillhandahållande av Tjänsten.

4.2 Leverantören har rätt att anlita underleverantör för Tjänstens utförande och för åtaganden enligt avtalet.

5 LEVERANTÖRENS SKYLDIGHETER

5.1 Leverantören ska leverera Tjänsten till Kunden på avtalad Startdag.

5.2 Leverantören ska tillhandhålla Tjänsten efter bästa förmåga och ansvarar inte för brister i tjänstenivå såvida inte Leverantören agerat vårdslöst. [Alt./ såvida inte Leverantören åtagit sig en viss tjänstenivå i ett separat avtal (SLA-bilaga)]

5.3 Leverantören ansvarar endast för kommunikationen mellan Leverantören och den punkt där Kunden ansluter till Tjänster (”Accesspunkten”). Leverantören ansvarar således inte för att anslutningarna över internet fungerar.

6 KUNDENS SKYLDIGHETER

6.1 Kunden ska använda Tjänsten i enlighet med de specifikationer och manualer som Leverantören har tillhandahållit. Kunden ska inte använda Tjänsten för andras syfte, utan har endast rätt att använda Tjänsten för Kundens egna syften.

6.2 Kunden ska lämna uppgifter för Leverantörens arbete vid uppstart av Tjänsten, granska handlingar och meddela beslut samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att Leverantören ska kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet.

6.3 Kunden är ansvarig för kommunikationen mellan Kunden och Accesspunkten, och ska säkra att Kunden innehar den utrustning och mjukvara som krävs för tillgång till Tjänsten.

6.4 Kunden ska tillse (i) att Kundens data är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, (ii) att Kundens data är i överenskommet format, samt (iii) att Kundens data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på Leverantörens system eller Tjänsten.

6.5 Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Leverantören tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess. Kunden ska omedelbart meddela Leverantören för det fall obehörig fått tillgång till sådan information.

7 UPPSTART AV TJÄNSTERNA

7.1 Leverantören är ansvarig för att Tjänsten är tillgänglig för Kunden från avtalad Startdag. Av orderbekräftelsen framgår hur Kunden ska få tillgång till Tjänsten.

7.2 Utbildning och vägledning vid uppstart av Tjänsten tillhandahålls efter överenskommelse och faktureras som en separat kostnad om inte det särskilt har avtalats att detta ska ingå i priset för Tjänsten.

8 AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

8.1 För Kundens användning av Tjänsten och programvaran ska Kunden senast från Startdagen erlägga den avgift för Tjänsten som parterna har avtalat om.

8.2 För tilläggstjänster gäller, om parterna inte skriftligen avtalat om annat, det pris som framgår enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista. Vid överenskommelse om timersättning sker debitering enligt löpande räkning med avtalat timarvode.

8.3 Avgiften för Tjänsten ska erläggas i förskott mot faktura. Betalning ska vara Leverantören tillhanda senast 30 dagar från fakturans datum.

8.4 Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på utestående belopp till dess full betalning erlagts. Leverantören har dessutom rätt att utan föregående meddelande stänga av Kundens möjlighet att använda Tjänsten till dess full betalning erlagts eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

8.5 Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive mervärdesskatt och andra tillkommande skatter och pålagor.

8.6 För det fall att Tjänsteavgiften är löpande (exempelvis månatlig eller årlig) ska Leverantören ha rätt att justera Tjänsteavgiften för nästa period genom skriftligt meddelande senast en (1) månad före den nya avgiften ska träda i kraft. Om Kunden inte accepterar den nya Tjänsteavgiften åligger det Kunden att meddela Leverantören detta innan Tjänsteavgiften träder i kraft. Kunden har i så fall rätt att säga upp Avtalet att upphöra samma dag som den nya Tjänsteavgiften träder i kraft.

9 SERVICE OCH UNDERHÅLL

9.1 Leverantören tillhandahåller kostnadsfria uppdateringar av Tjänsten. För lokala installationer av datorprogram tillhandahåller Leverantören uppgraderingar och liknande uppdateringar tillgängliga för nedladdning eller på annat sätt.

9.2 Support och underhållstjänster erbjuds i enlighet med särskilt avtal som må tecknas mellan Parterna eller om det i orderbekräftelsen anges att support och underhåll ingår.

10 SÄRSKILDA VILLKOR

10.1 Inloggningsuppgifter, såsom användarnamn och lösenord, är konfidentiella och ska, om de nedtecknas, förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till Tjänsten.

10.2 Leverantören har rätt att betrakta all användning av Tjänsten med Kundens användaruppgifter som behörig användning av Kunden, oavsett om sådan användning leder till kostnad för Kunden, såvida inte och till dess att Kunden skriftligen meddelar Leverantörens support eller kundtjänst att Kunden misstänker att obehörig erhållit tillgång till Tjänsten eller Kundens lösenord.

10.3 Det åligger Kunden att genast meddela Leverantörens support eller kundtjänst om Kunden misstänker obehörig användning av Tjänsten och tillse att Kundens användaruppgifter spärras eller ändras.

10.4 Leverantören kommer verka för att Tjänsten är tillgänglig för Kundens användning dygnet runt under årets alla dagar. Leverantören har emellertid rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av tillgången till Tjänsten för brådskande underhåll eller för att skydda Tjänsten från obehöriga angrepp eller liknande. Leverantören ska dock, så långt möjligt, informera Kunden om när sådana avbrott kan komma att äga rum. Kunden har inte rätt till ersättning vid sådan bristande tillgång. Leverantören ansvarar inte heller för bristande tillgång som beror på avbrott eller kommunikationsproblem på Internet eller andra privata och publika nätverk som används för att få tillgång till Tjänsten.

10.5 Leverantören uppdaterar och rättar eventuella fel i Tjänsten löpande.

11 BEGRÄNSNINGAR AV TJÄNSTEN

11.1 För det fall Tjänsten utsätts för yttre angrepp, eller på annat sätt riskerar skada, har Leverantören rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten. Kunden ska snarast möjligt underrättas om det inträffade med uppgift om när Tjänsten förväntas vara åter tillgänglig.

11.2 Om Kunden bryter mot Avtalet eller gällande lagstiftning, och detta kan medföra skada för Leverantören, har Leverantören rätt att stänga av Kunden från Tjänsten tills dess att överträdelsen upphört och skadan är läkt.

12 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

12.1 Samtliga Immateriella Rättigheter och alla andra rättigheter i eller avseende Tjänsten tillhör Leverantören, eller där så är tillämpligt, Leverantörens leverantörer eller licensgivare.

12.2 Ingenting i detta Avtal ska utgöra en överlåtelse eller överföring av några Immateriella rättigheter eller andra rättigheter i Tjänsten eller programvaran till Kunden. De data som Kunden bearbetar och som skapas av Programvaran som en följd av Kundens användning därav ska dock utan inskränkning ägas av Kunden. Leverantören äger rätt att använda Kundens data endast i den utsträckning det krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Leverantören äger dock rätt att utan begränsning använda information om processers funktioner, prestanda, kapacitet och annan statistik eller liknande uppgift baserad på den Tjänstens bearbetning av Kundens data.

12.3 Leverantören garanterar att användning av programvaran i enlighet med detta Avtal inte utgör intrång i annans Immateriella Rättigheter. För det fall att Kunden erhåller krav från tredje man med påstående att Tjänsten utgör intrång i sådan tredje mans Immateriella Rättigheter kommer Leverantören att hålla Kunden skadeslös, förutsatt att (i) Kunden omedelbart meddelar Leverantören att krav erhållits, (ii) att Leverantören får full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Kunden inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Leverantörens möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Kunden i skälig utsträckning medverkar till Leverantörens försvar eller förhandling avseende kravet. Leverantörens skyldighet att hålla Kunden skadeslös enligt denna punkt förutsätter även att Kunden installerat samtliga uppdateringar som Leverantören gjort tillgängliga för Kunden, förutsatt att användning av sådan uppdaterad version av programvaran hade undvikit intrånget.

12.4 För det fall att krav från tredje man uppkommit, eller om Leverantören bedömer att risk för sådana krav kan finnas, har Leverantören rätt att avseende Tjänsten (i) erhålla licens eller annan rätt för Kunden att fortsätta nyttjandet, (ii) genomföra ändringar så att Tjänsten eller programvaran inte längre kan anses göra intrång eller, om varken (i) eller (ii) kan åstadkommas på villkor som Leverantören bedömer skäliga, (iii) säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och avskära Kundens möjlighet att använda Tjänsten eller programvaran. Kunden har inte rätt till ersättning för sådan ändring. Kunden har dock vid uppsägning enligt (iii) ovan rätt att erhålla del av erlagd Tjänsteavgift eller, där så är tillämpligt, supportavgift i retur med belopp som motsvarar den tid av innevarande avtalsperiod som Tjänsten eller programvaran inte kan användas i förhållande till den tid för vilken ersättning har erlagts, dock maximalt femtio (50) procent av erlagd ersättning.

13 TREDJEPARTSMJUKVARA

13.1 För det fall att Tjänsten innehåller programvara från tredje part (”Tredjepartsmjukvara”) gäller att sådan mjukvara tillhandahålls i enlighet med de villkor som gäller för användning av respektive Tredjepartsmjukvara. En förteckning över all sådan Tredjepartsmjukvara som ingår i programvaran ska tillställas Kunden innan Tjänsten tas i bruk.

13.2 Leverantörens ansvar för i Tjänsten ingående tredjepartsprodukter är begränsat till att efter bästa förmåga tillvarata Kundens eventuella rättigheter gentemot tredjepartsleverantören.

14 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

14.1 Kunden ansvarar för att behandlingen av personuppgifter inom ramen för dess verksamhet överensstämmer med gällande lag. För det fall Leverantören ska behandla personuppgifter vid tillhandahållandet av Tjänsten ska ett separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas.

15 KUNDENS DATA

15.1 Kunden har samtliga rättigheter till de data som Kunden tillför Tjänsten samt de data som genereras i Tjänsten.

15.2 Kunden äger de data som Kunden tillför Tjänsten samt de data som genereras av och i Tjänsten. Leverantören har dock rätt att fritt nyttja data som skapas i systemens loggfiler för att optimera och förbättra Leverantörens tjänster.

15.3 I samband med Avtalets upphörande ska Kundens data returneras till Kunden. Detta gäller endast för den data som inte har blivit anonymiserad eller villkorad på annat sätt.

16 STATISTIK OCH ANONYMISERAD DATA

16.1 Leverantören har rätt att anonymisera samtliga data i Tjänsten. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter.

16.2 All äganderätt till anonymiserade data tillfaller Leverantören som har rätt att bruka och lagra data utan begränsning i tiden.

16.3 Leverantören äger även rätt att använda samtliga övriga data inom Tjänsten för statistiska ändamål.

17 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

17.1 Skulle skadeståndsansvar uppstå, ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, Leverantörens skadeståndsansvar per kalenderår vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om 50 procent av avgiften det kalenderår då skadan uppstod. Leverantören ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Leverantören ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av Leverantörens försumlighet att utföra säkerhetskopiering eller lagring enligt specifikationen för Tjänsten.

17.2 Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till Leverantören senast inom två månader från skadetillfället.

18 FORCE MAJEURE

18.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (Force majeure) som Part inte råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

18.2 Såsom Force majeure ska anses bl.a. krig, krigshandling, terrorattack, pandemi eller epidemi, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständigheter som part inte råder över.

18.3 För att få befrielse enligt föregående punkt ska Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten härom.

18.4 Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger part under angivna omständigheter häva Avtalet om motpartens fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats med mer än sex (6) månader.

19 SÄKERHETSKOPIERING

19.1 Det åligger Leverantören att tillse att all data som behandlas inom Tjänsten eller programvaran säkerhetskopieras löpande i enlighet med orderbekräftelsen. Utöver detta har Leverantören inget ansvar för data som behandlas inom Tjänsten.

20 SEKRETESS

20.1 Part förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid utförandet av Tjänsten.

Med ”konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för

a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal;

b) upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten; och

c) upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

I fall som avses under c) ovan har dock part ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt detta avtal.

20.2 Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter, underleverantörer och styrelseledamöter hos part inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information.

20.3 I denna punkt angivna bestämmelser gäller såvida Parterna inte har tecknat ett separat sekretessavtal som innebär ett längre gående sekretessåtagande mellan Parterna.

21 OMEDELBAR UPPSÄGNING

21.1 Vardera Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

a) den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och avtalsbrottet inte fullt ut avhjälpts senast trettio (30) dagar från att avtalsbrytande part erhållit skriftligt meddelande från den andra parten med begäran om rättelse; eller

b) den andra parten ställer in sina betalningar, beslutar om frivillig eller ofrivillig likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs (eller om annan ansöker parten i konkurs) eller om part på annat sätt kan anses vara på obestånd.

22 AVVECKLING AV TJÄNSTEN

22.1 Vid Avtalets upphörande ska Kunden genast upphöra med all användning av Tjänsten och ingående programvara. Kunden ska, om tillämpligt, genast avinstallera lokalt installerade programvaror som erhållits av Leverantören och enligt Leverantörens instruktion förstöra eller återsända alla kopior av installationsmedia och säkerhetskopior av sådana programvaror och till Leverantören skriftligen intyga att inga kopior därav finns i Kundens besittning.

22.2 Vid Avtalets upphörande kommer Leverantören, på Kundens begäran, tillhandahålla assistans till Kunden med syfte att överföra Kundens data i enlighet med Kundens instruktioner. Data ska levereras i ett format som medger vidarebearbetning av Kunden eller av dennes leverantörer.

22.3 Leverantören har rätt att debitera Kunden enligt gällande prislista för konvertering av data och överföring. Debiteringen sker enligt löpande räkning för den tid som läggs ned. Leverantören ska bevara Kundens data fram till dess att överföringen av Kundens data är slutförd.

22.4 Kunden kan också begära att all data ska förstöras.

23 DATA- OCH DRIFTSÄKERHET

23.1 Leverantören ska på betryggande sätt hantera kundregister, lösenord och därmed jämförliga uppgifter av betydelse för Kundens datasäkerhet, samt tillse att transport och lagring av data sker på ett säkert sätt.

23.2 Leverantören ska på ett betryggande sätt upprätthålla redundans genom två eller flera driftställen som medger fysisk separering av driftmiljö och data.

24 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

24.1 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga godkännande.

25 MEDDELANDEN

25.1 Reklamation och andra meddelanden avseende avtalets tillämpning ska översändas genom bud, rekommenderat brev eller e-post till parternas angivna eller senare ändrade adresser.

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren;

b) om avsänt med rekommenderat brev: 3 dagar efter avlämnande för postbefordran; och

c) om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

26 RUBRIKER

26.1 Indelningen av avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka avtalets tolkning.

27 ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

27.1 Leverantören har rätt att ändra dessa villkor om Leverantören meddelar Kunden om ändringarna senast 30 dagar innan ändringen börjar gälla. Leverantören får dock låta en villkorsändring börja gälla direkt om det är nödvändigt på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrifter eller annan liknande orsak. Leverantören ska informera Kunden om en sådan ändring så snart det kan ske.

27.2 Om Kunden inte vill acceptera en villkorsändring har Kunden rätt att, innan ändringen börjar gälla, säga upp avtalet. Vid sådan uppsägning upphör avtalet att gälla vid villkorsändringens ikraftträdande. Om avtalet inte sägs upp innan denna tid anses Kunden ha godkänt villkorsändringen.

28 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

28.1 Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.

29 TILLÄMPLIG LAG

29.1 På detta avtal ska svensk rätt tillämpas.

30 TVISTELÖSNING

30.1 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras i allmän domstol.

----------

Allmänna villkor version 1.0, 2021-10-20